Bölcsődei igényfelmérés 2020

Bölcsődei igényfelmérés 2020. évre

Tisztelt Kisgyermekes Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2017. január 1. napjáról hatályos rendelkezései szerint, amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A Gyvt. 42. § (1) bekezdése értelmében bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Városunkban jelenleg nem működik Önkormányzat által fenntartott bölcsőde.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a jogszabály értelmében társulás vagy szerződés alapján is működtethet az Önkormányzat bölcsődét, illetve gondoskodhat a jogszabályi kötelezettségeiről.

Tájékoztatom, hogy bölcsődei ellátásban nem részesülhet az a gyermek, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

A bölcsődei ellátási kötelezettség jövőbeli teljesítése érdekében az önkormányzat minden év március hónapjáig felhívást tesz közzé a bölcsődei ellátás igényének felmérése céljából.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020. év tekintetében bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket jelen felhíváshoz mellékelt Nyilatkozat nyomtatványon tegyék meg.

Az igényeket – a Nyilatkozat egy kitöltött, szülő/törvényes képviselő által aláírt példányát – a Zamárdi Polgármesteri Hivatal (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.) címére kell eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb 2019. február 15. napjáig.

Tájékoztatom továbbá, hogy a nyilatkozat kitöltése az NM rendelet 34. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti igényfelmérést szolgálja, kitöltése nem keletkeztet beíratási és Zamárdi Város Önkormányzata részéről ellátási kötelezettséget.

A mellékelt nyilatkozat kitöltésével az Önkormányzat feladatellátásának megszervezését segíti elő!

>>ITT letöltheti<<

 Segítő közreműködését előre is köszönöm!

 

Z a m á r d i, 2019. január 23.

Kerekes Gyöngyi s.k.
jegyzői feladatok ellátásával
megbízott aljegyző

 Bölcsődei igényfelmérés 2020