Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új szabályairól

Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új szabályairól

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok!

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a 2017. december 12-i ülésén felülvizsgálta a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló rendeletét. Az új, 25/2017. (XII.12.) számú rendelet egyik legfontosabb változása, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó évi egy alkalommal biztosított LOMTALANÍTÁS lakossági igénybevételének szabályait jelentősen megváltoztatta.

 A jövőben házhoz menő lomhulladék elszállítás keretében a Közszolgáltató évente 6 alkalommal március, április, május, szeptember, október és november hónapok utolsó pénteki napján végez lomhulladék összegyűjtést településünkön. A szolgáltatás kizárólag írásban a Közszolgáltatóhoz /postai úton, cím: Siókom Nonprofit Kft 8600 Siófok Papfődi u. 3., vagy elektronikus úton, e-mail: siokom@siokom.hu/ intézett megrendeléssel vehető igénybe. A megrendelést a Közszolgáltató köteles visszaigazolni. A lomhulladékot az ingatlanhasználó /vagy megbízottja/ közvetlenül a Közszolgáltatónak adja át, tilos a szállítást megelőzően a lomhulladékot közterületen elhelyezni.   

Változatlanul mennyiségi korlátozás nélkül évente egy alkalommal lehet a szolgáltatást igénybe venni.

Itt szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a lom hulladék olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Kérjük, amennyiben bizonytalanok, hogy az elszállíttatni kívánt hulladék lom hulladéknak tekinthető –e, tájékozódjanak a Közszolgáltatónál.

Az új szabályozás bevezetésével a Képviselő-testület meg kívánja szüntetni a korábbi évek lomtalanítási időszakaiban kialakult körülményeket, azt, hogy városunk közterületein heteken keresztül elviselhetetlen állapotok uralkodtak.

Változott a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás is. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a vegyesen gyűjtött települési hulladékának kezelésére köteles a Közszolgáltatóval szerződést kötni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában nem kötelező a Közszolgáltató igénybe vétele, lehetőség van más, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék szállítására és kezelésére feljogosított egyéb szervezettel is szerződni, de a gazdálkodó szervezet köteles ezt nyilvántartásba vétel céljából a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni.

 Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 2018. évi adóívek kiküldésével egyidejűleg a hulladékszállítás itt nem részletezett és nem változott fontosabb szabályairól összefoglaló tájékoztatót küldünk. Jelen kivonatos közlésünk azt a célt szolgálja, hogy a márciusi első lomtalanítási szállítási nap előtt határidőben / 2018. február 15./ időben eljuttathassák megrendelésüket a Közszolgáltató felé, akik a márciusi  időpontot szeretnék igénybe venni.

dr. Kerekes Gyöngyi aljegyző

 Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új szabályairól