I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Zamárdi Polgármesteri Hivatal
8621 Zamárdi Szabadság tér 4.
84/348-711, 84/348-400
titkarsag[at]zamardi[dot]hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti felépítés
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Polgármesteri Hivatal

Csákovics Gyula polgármester
Matyikó Zsuzsanna alpolgármester

dr. Kerekes Gyöngyi jegyző – Igazgatási és Titkársági Osztály vezetője is
84/348-400, 348-950
titkarsag@zamardi.hu

Kétszeri Balázs
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető
84/348-400, 348-950
titkarsag@zamardi.hu

Hoffmann Renáta
Adóügyi és Pénzügyi Osztály osztályvezető
84/348-400, 348-950
titkarsag@zamardi.hu

4. Ügyfélfogadási rend Zamárdi Polgármesteri Hivatal
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.45-16.00
Péntek: 8.00-12.00
5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Elérhetőség: 8621 Zamárdi Szabadsg tér 4.
(Polgármester + 6 fő képviselő):
Polgármester: Csákovics Gyula
Alpolgármester: Matyikó Zsuzsanna
Képviselők: Egyed Zoltán Attila, Elter Imre, Gál Péter,
Schwarcz Béla, Szabó Gábor

Bizottságok:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Elnök: Egyed Zoltán Attila képviselő
Tagok: Elter Imre képviselő
Gál Péter képviselő
Schwarcz Béla képviselő
Szabó Gábor képviselő
Horváth Sándor
Pálfi István
Retki Csaba
Sternócky Balázs

 

Humán Bizottság
Elnök: Gál Péter képviselő
Bemné dr. Schneider Mária
Bereczki Brigitta
Kiss Jenőné
Egyed Zoltán Attila képviselő
Schwarcz Béla képviselő
Szabó Gábor képviselő 

6. Intézmények adatai (óvoda, könyvtár, fürdő)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda
székhely: 8621 Zamárdi, Széchenyi utca 16.
alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
létrehozásának éve: 2001.01.01
Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda alapító okirata elérhető a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/2/ weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
Vezető: Béres Judit
Tel: 06-84-348-835
E-mail: zamardiovi@supraktv.hu

 

ZAMÁRDI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE
székhely: 8621 Zamárdi, Endrédi út 050/3.
alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
létrehozásának éve: 1996.12.04

ZAMÁRDI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE alapító okirata elérhető a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/2/ weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
megbízott v
ezető: Erdős Lajos
Tel: 06-84-349-037
E-mail: info@zamardigamesz.hu

 

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
székhely: 8621 Zamárdi, Kossuth utca 16.
alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
létrehozásának éve: 1999.08.09
ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR alapító okirata elérhető a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/2/ weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
Vezető: Baller Éva Zsuzsanna
Tel: 06-84-345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Zamárdi Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 8621 Zamárdi Szabadság tér 4.
tevékenységi köre: 5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Postai címe: 8621 Zamárdi Szabadság tér 4.
telefonszáma: 30/ 3135616
e-mail: zamardiparkolas@gmail.com
képviselője: Csécsi Tamás
önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Zamárdiért Közalapítvány
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Alapító okirat
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Zamárdi Hírmondó
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Somogy Vármegyei Kormányhivatal
7400 Kaposvár, Nagy I. tér 1.
82/502-600
hivatal@somogy.gov.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. tv.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

Zamárdi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI. 4.) számú rendelet elérhető

SZ.M.SZ.

Zamárdi PH_Adatvédelmi szabályzat

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Zamárdi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI. 4.) számú rendelet 1. melléklete tartalmazza, elérhető  SZ.M.SZ.
3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Zamárdi város jegyzője, eljár: Zamárdi Polgármesteri Hivatal Adóügyi és Pénzügyi Osztály. Illetékességi terület Zamárdi város.

Jegyzői hatáskörben tartozó szociális ügyekben eljár: Zamárdi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintéző.

Illetékességi terület Zamárdi város.

Általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Zamárdi város jegyzője, eljár Zamárdi Polgármesteri Hivatal Titkársági és Igazgatási Osztály. Illetékességi terület Zamárdi város.

Nyomtatványok

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények ———————–
5.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei(vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)
https://zamardi.asp.lgov.hu/nyilvantartasok
6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Zamárdi Hírmondó
ingyenes, print és online
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Zamárdi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI. 4.) számú rendelet elérhető SZ.M.SZ.
KT Kivonatok
Polgármesteri határozatok
8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától —————————–
9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények, közlemények
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk ——————————
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai ——————————
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzat Közérdekű adatok szabályzat

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Maxentrop Kft
7174 Kéty, Petőfi utca 2/a.
e-mail: dpo@maxentropia.hu

13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk —————————-
14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai http://www.ksh.hu/
15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista —————————-

 

III. Gazdálkodási adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Zamárdi Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról elérhető

(A megye rovatban Somogy megye kiválasztása, a hely esetében Zamárdi kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve juttatások
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond támogatások
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
szerződések nyilvántartása 2023. évtől
Szerződések nyilvántartása 2022. évi
Szerződések nyilvántartása 2021. évi

Szerződések nyilvántartása 2020. évi
Szerződések nyilvántartása 2019. évi
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) ——————————–
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések ——————————–
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Bolcsode-Fovallalkozoi-Szerzodes
Vallalkozasi-Szerzodes-ICH-Kft.
Vallalkozasi-Szerzodes-modositasa-ICH-Kft.
Vallalkozasi-Szerzodes-Piac
Vállalk. Szerz. aláírt TOPA Kft.
Vállalkozási Szerződés Colas
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2019. évi Közbeszerzési terv
2020. évi Közbeszerzési terv
2021. évi Közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv
2022. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. mód.
2023. évi Közbeszerzési Terv
2023. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. mód.
9.
Közérdekű adatok, szerződések

 

BalatonSound szerződés_aláírt
Strand Fesztivál szerződés_aláírt